Segunda, 29 Novembru 2021 | Login

Items filtered by date: Domingu, 10 Outubru 2021

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (10/10) relata, ekipa konjunta saúde rejista tan kazu positivu foun Covid-19 iha na’in 12, nune’e kazu ativu ne’ebé iha Izolamentu hamutuk na’in 222.

Published in Nasional

DILI: Haree ba situasaun involvimentu feto iha vida politika minimu tebes, tanba ne’e husu ba Governu atu promove direitu feto liu husi partisipasaun feto iha vida politika.

Published in Nasional