Segunda, 25 Outubru 2021 | Login

Items filtered by date: Sábadu, 04 Setembru 2021

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (04/09) relata, ekipa konjunta saúde rejista tan numeru positivu Covid-19 na’in 89 no mate na’in hat (4).

Published in Nasional