Sexta, 25 Juñu 2021 | Login

Items filtered by date: Segunda, 24 Fevereiru 2020

Segunda, 24 Fevereiru 2020 21:42

Abilio Araújo Fundadór Iha PM Taur Nia Matan

DILI:Tanba ho motivu politiku ita haree malu hanesan laho ho busa, amigo bele sai inimigu, haree malu ho matan-ikun de’it. Ema balun sei konsidera ita nafatin iha valor iha sira nia matan nuudar amigo luta ida, maski iha deferensia politika laos fronteira.

Published in Nasional
Segunda, 24 Fevereiru 2020 20:06

Xanana Ne'ebé Sai Nafatin Besi-asu

DILI: Lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão kontinua sai "besi-asu" ne'ebé dada lider sira seluk hodi hakbesik aan. Maske lider partidu politiku balun iha esperensia moruk, maibé bainhira Xanana "loke liman" ho kontente sira hakbesik.

Published in Nasional

DILI: Lista membru governu pendente sai problema boot ne'ebé konsege "hamonu" governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ne'ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

Published in Nasional