Mosu Manipulasaun ba Folin Foos Subsidiu, Keixa ba MKI-AIFAESA-CCI Featured

By Januário Assunção Novembru 08, 2023 1585
Ministru Komersiu no Industria, Nino Pereira. Foto:Dok. Ministru Komersiu no Industria, Nino Pereira. Foto:Dok.

DILI: Politika governu hodi fó subsidiu ba kompaña importadór sira mak atu bele hatuun folin foos iha merkadu, tan ne’e bainhira mosu manipulasaun ba folin husi foos ne’ebé governu subsidia, bele hato’o keixa ba parte relevante hodi foti desizaun.

Ministru Komersiu no Industria, Nino Pereira hatete, governu kontinua akompaña hodi halo monitorizasaun ba folin foos ne'ebé governu subsidia ona atu labele mosu manipulasaun ba folin.

"Ita sei kontinua ba monitorizasaun karik iha faktus, dadus ruma ne'ebe sira (komsumidór) hetan bele aprezenta, tanba ita lakohi buat ida espekulasaun presu foos, ida ne'e mak negosiante sira tenke hasees an tiha," dehan nia ba jornalista sira iha Suai Room, Timor Plaza, Tersa (07/11).

Bainhira komunidade sira hetan loza balun manipula folin foos subsidiu bele hato’o keixa ba Aifaesa, MKI, no CCI-TL atu governu bele foti medida.

Daudauk ne’e, nia dehan, foin kompaña rua husi kompaña lima ne’ebé governu fó subsidiu mak distribui foos.

Enkuantu, loza kuaze 200 no individu sira ne’ebé loke kioske kuaze 100 mak hahú fa’an ona foos subsidiu.

Bainhira hetan manipulasaun folin foos subsidiu, nia afirma, presiza hato’o keixa no aprezenta mós ho dadus balun no manipulasaun ne’e halo husi loza ka kioske ida ne’ebé no iha postu ne’ebé.

Molok ne’e, Ministru Komersiu no Indistria (MKI), Filipus Nino Pereira informa, tuir planu kompania Alfa Dili Unipessoal Lda, hahú faan foos kilograma 25 ho folin $12 kada saka.

"Ne'e atu faan husi Alfa Dili Lda, semana ida ne'e," dehan Nino iha PN, Segunda (06/11).

Nia esplika, ba foos kilograma 25 ne’e kompaña fornesidór sira sosa husi kompaña importadór ho folin $11 kada saku nune’e sira fa’an fali ho folin $12 kada saku.

Politika intervensaun indireita ne'ebé governu halo liu husi kompaña importadór lima, hanesan Perissos Victoria Lda., Loja Creative Furak Lda., Lisun Importação no Exportação Lda. Jusibel Unipessoal Lda, no Alfa Dili Unipessoal Lda, foin iha kompaña rua mak disitribui foos 20kg ho folin $9 no faan iha merkadu ho folin $10.

Kompaña rua ne'e mak Perissos Victoria Lda, ne’ebé distribui foos 20kg ho marka Amor de Familia, kuaze saka rihun 100 ka tonelada rua, no kompaña Creative Furak Lda, ho marka Beruang Merah, kuaze tonelada 800.

"Foin mak foos marka rua mak sirkula iha merkadu, ida mak Amor de Familia, no ida seluk Beruang Merah, ita sei iha diskusaun, tanba kuota ba kada kompañia ne'e mak $2.500 ba kada kompaña, ne'ebé responde ba fulan tolu hamutuk mil $12.500, ne'ebé total sakas ne'ebé mak agora distribui, dadus ne'ebe mak iha ne'e kuaze (sakas) 400.000 mak agora daudaun ba tiha ona iha konsumidor sira."

Entretantu, iha 17 Outubru, Ministru Prezidensia Konsellu Ministru no Ministru Koordenadór Asuntu Ekonomiku interinu, Hermenegildo ‘Agio’ Pereira, asina akordu ho empreza importadór lima mak hanesan, empreza Perissos Victoria Lda, Loja Creative Furak Lda, Lisun Importação no Exportação Lda, Jusibel Unipessoal Lda, no Alfa Dili Unipessoal Lda, hodi implementa intervensaun temporária ba estabilizasaun folin foos iha merkadu.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV