Items filtered by date: Tersa, 20 Juñu 2023

 

DILI: Asosiasaun Difisiensia Timor-Leste (ADTL) husu nonu (IX) Governu ne'ebé mai, atu tau aas interese komum liliu Ema ho Difisiensia (EhD) ba iha prosesu dezenvolvimentu nasionál.

Published in Nasional

Independente Digital TV