Segunda, 25 Outubru 2021 | Login
Teste PCR hatudu rejultadu positivu Covid-19. Foto:Dok. Teste PCR hatudu rejultadu positivu Covid-19. Foto:Dok.

14 Outubru: Positivu Foun Covid-19 iha Na’in Neen, Kazu Ativu Hela 111

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (14/10) relata, ekipa konjunta saúde rejista hikas kazu positivu foun Covid-19 hamutuk na’in neen (6), nune’e kazu ativu iha Izolamentu hela na’in 111.

Husi kazu detetadu neen (6) ne’e, iha Dili na’in haat (4) no Bobanaro na’in rua (2).

Kordenador Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu detetadu foun reduz, komparaa ho kazu rekuperadu nafatin aumenta.

“Ema ne’ebé halo tratamentu óspitalizadu iha Izolamentu reduz kompara ho loron horseik (13/10), nune’e dadus ne’ebé iha, hatudu munisipiu hitu (7) la iha ona kazu ativu, enkuantu Munisipiu lima (5) ho RAEOA sei iha kazu esporádiku,”dehan nia iha komunikadu ne’ebé Online INDEPENDENTE asesu, kinta ne’e.

Entretantu, populasaun elejivel iha Kapital Dili ne’ebé simu ona vasina doze kompletu hamutuk pursentu 70 (70%).

Rui esplika, husi totál kazu detetadu foun ohin, kazu ida (1) ka 16,7% mak hatudu sintomas no kazu ida (1) simu ona vasina doze dahuluk.

Ho nune’e, SIJK mós rejista pasiente ne’ebé rekupera husi moras Covid-19 iha na’in 26.

Totál komulativu kazu konfirmadu sura husi loron 21 fulan-Marsu tinan 2020 to’o loron 14 fulan-Outubru tinan 2021 hamutuk 19.696.

Entretantu, husi horiseik (13/10) mai ohin teste ne'ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo iha Dili hamutuk 130, kompostu husi, Random Screening na’in 10, Viajen internasional na’in 72 no follow up iha kuarentena na’in 51.

Enkuantu, teste PCR ne’ebé halo horiseik iha Munisípiu sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 122.

Ho nune’e, Izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak, halo tratamentu hospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu hamutuk na’in 14, kompostu husi kazu grave na’in tolu (3), kazu moderadu na’in lima (5) no kazu leve na’in neen (6).

Read 180 times
Rate this item
(1 Vote)