Items filtered by date: Tersa, 12 Dezembru 2023

DILI: Iha loron dahuluk, diskusaun ba Orsamentu Jeral Estadu tinan 2024, iha faze jeneralidade, Deputadu Bankada Opozisaun Frente Revolusionariu Timor-Leste Independente, Maria Rangel hato’o intervensaun relasiona ho deklarasaun Primeiru Ministru nian ne’ebé hatete katak, Governu anterior hapara esforsu hotu, hodi alkansa no elabora kona ba akordu dezenvolvimentu Greater Sunrise.

Published in Nasional

DILI: Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hamutuk ho Membru IX Governu Konstituisional aprezenta Proposta Lei Orsamentu Jeral Estadu tinan 2024 nian ba membru Parlamentu Nasional, iha sala plenaria, hodi hahu debate orsamentu refere.

Published in Nasional

Independente Digital TV