Sexta, 03 Jullu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-07-01&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Prezidente PN, Arão Nóe de Jesus Prezidente PN, Arão Nóe de Jesus

PN Hahú Tenderizasaun Ba Akizasaun Karreta Foun Featured

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) hahú prosesa ona tenderizasaun ba akizasaun karreta foun 65 ba membru lejizlatura foun sira atu uza hodi hala’o servisu fiskalizasaun.

Prezidente PN, Arão Nóe de Jesus hateten, Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan fiskál 2019 promulgadu ona, konserteza orsamentu privativa PN nian mós tama ona iha ezekusaun nian.

Prosesu ba sosa karreta foun ba deputadu eleitu na’in 65 mós agora prosesu administrasaun la’o hela.

“Hein de’it prosesu administrasaun sei la’o hela”, dehan nia, iha Uma Fukun PN, horisehik.

Arão hatete, karreta Prado tuan sira agora sei iha hela prosesu laran, tanba Konsellu Administrasaun hato’o ona karta dala tolu ona ba eis-deputadu sira maibé laiha resposta ruma.

Tanba ne’e, entidade hotu-hotu hein de’it Parlamentu Nasionál sei buka meiu hodi rezolve asuntu ne’e ho neneik.

Antes ne’e, iha tinan kotuk Parlamentu Nasionál diskute ona hodi prevé osan atu halo rekizisaun sosa karreta foun ho marka Mitshusibhi Pajero hamutuk unidade 65 hodi fasilita deputadu ida-idak.

Laiha konfirmasaun klaru kona-ba tipu karreta ho marka Pajero ne’e, maibé osan ne’ebé tau hamutuk $2.665.000. Signifika kada karreta foun ne’e sei ho folin $41.000.

Tuir lista presu karreta Mitshubishi Pajero tinan 2018 ho folin variedade konforme ninia tipu. Presu tuun liu maka Mitshubishi Pajero Sport Dakar 4X2 A/T folin $35.400, Pajero Sport 4X2 Ulimate AT folin $36.933, Pajero Sport 4x2 Ultimate Quartz White Pearl AT folin $37.133, no Pajero Sport Dakar 4x4 A/T folin $44.200.

 

Read 3747 times
Rate this item
(0 votes)