Domingu, 20 Setembru 2020 | Login
Xanana halo visita ba komunidade iha Suku Maina I, Lautem. Foto Aquino Gomes/INDEPENDENTE. Xanana halo visita ba komunidade iha Suku Maina I, Lautem. Foto Aquino Gomes/INDEPENDENTE.

Komunidade Maina I-Lautem Apresia Xanana Iha Sira Leet Featured

DILI: Populasaun Posto Administrativu Lautem, Munisipiu Lautem apresia no kontente bainhira hare’e Lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão vizita sira nia hela fatin.

Apresiasaun ne’e mosu, bainhira líder Kay Rala Xanana Gumão vizita suku Maina I, Aldeia Puno no Aldeia Maulo atu halo asaun karidade ba kbiit la’ek sira.

Prezidente Partidu Congresso Nasionál Reconstrucão de Timor (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão, sente kontente bele mai hasoru populasaun Maina I, Puno no Maulo.

“Ha’u kontente, ha’u bele hakat mai fali iha imi fatin, tanba situasaun covid-19 halo ema barak hamlaha, hahan laiha,”dehan Lider Xanana, iha Maina I, Sesta (26/06).

Nia hatutan, agredese ba emprezariu no kompana Lospalos oan sira ne’ebé ho insiativa rasik hodi fó apoiu ba povu tuir kbiit.

Nia hatutan, Administradór munisipiu Lautem Zeferino dos Santos hanesan reprezentante munisipiu lautem agradese ba Maun Xanana agora hakat mai iha fatin ne’e hodi halo asaun karidade ba sira ne’ebé kbiit laiha, tanba kuandu sira hare’e iha Televizaun.

“Sira husu ami, bainhira mak avó mai vizita ami hodi kolia ho ami, tanba ne’e sira iha esperansa boot katak  to’o sei mai, realidade agora avo mai duni ita-nia leet,” dehan nia.

Jeferino dehan, bainhira avo mai iha munispiu Lautem, tanba ne’e ohin mai iha ne’e, objetivu ida katak atu halo karidade ba inan, aman sira ne’ebé mak kbiit la’ek sira.

Prezidente Konsellu Veteranus Munisipiu Lautem, Faustino dos Santos ‘Renan Selak’ sente orgulu boot, vizita Maun boot Kay Rala Xanana Gusmão mai iha rejiaun 1 ne’ebé nia ístoria funu libertasaun ninian rasik define núder seleiru nasaun ninian.

“Orgullu boot ba ita boot nian vontade ne’ebé sei lahotu bainhira situasaun difisil ruma mak ita boot nia povu hasoru, ami testamuna nafatin ita boot nia prezensa iha ita boot nia povu nia leet,”dehan nia.

Veteranus Renan Selak dehan, husi rejiaun I ponte Leste nia naran agradese prezenta maun boot ninian, atu bele hato’o nafatin liafuan no apoiu fó sira ne’ebé mak kbiit la’ek sira.

Komunidade Aldeia Mauló, Leopoldino Faria hateten sente kontente loos ho prezensa avo Xanana nia prezensa.

“Durante tinan barak ona avo nunka mai vizita ami-nia aldeia ida ne’e, maibé ohin kalan ne’e avo mai hamutuk ho ami, sente kontente loos,”dehan nia.

Nia dehan, obrigadu barak mós ba avo Xanana ne’ebé ajuda nesesidade baziku hanesan fos, Bimoli no Mie sedap ba ferik no katuas sira ne’ebé iha durante estadu emerjénsia afeta ba sira nia moris loron-loron.

Tuir observasaun nota iha terrenu katak komunidade suku Maina I, Aldeia Puno no aldeia Maulo simu líder nasionál Kay Rala Xanana Gusmao matak malirin tuir lisan Lospalos nian.

Read 890 times
Rate this item
(0 votes)