Sábadu, 15 Agostu 2020 | Login
Diretór Ezekutivu Forum Organizasaun Naun Governamentál (FONGTIL), Daniel dos Santos Carmo Diretór Ezekutivu Forum Organizasaun Naun Governamentál (FONGTIL), Daniel dos Santos Carmo

FONGTIL: Desizaun TDD ba Kazu Droga Hatudu Frajilidade TL Featured

DILI:Diretór Ezekutivu Forum Organizasaun Naun Governamentál (FONGTIL), Daniel dos Santos Carmo hatete, aplikasaun medida koasaun TIR ba autor hatama droga hatudu katak regra iha nasaun ne’e fraku tebes.

 Lee kompleta notisia iha jornal imprime, edisaun Kuarta (10/4) iha kapital Dili ou kontaktu direira ba administrasaun Jornal INDEPENDENTE, iha Hudi Laran Dili….

Read 848 times
Rate this item
(0 votes)