Sábadu, 16 Fevereiru 2019 | Login
Items filtered by date: Sexta, 05 Outubru 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria

DILI: Polisia Nasionàl Timor Leste (PNTL) kaptura ona suspeitu na’in haat ne’ebé deskonfia sai autór ba kazu sona mate Carlos da Costa iha Hera, Munisipiu Dili, Domingu (16/09) madrugada.

Published in Krime

O LIMAN sorin hatudu hela ba leten hanesan koko atu hamoris esperansa ne’ebé namlaek. Iha liman sorin, O kaer metin hela lia-fuan ukun an nian.

Published in Divertimentu
Sexta, 05 Outubru 2018 10:12

Alkatiri Aprezenta Relatóriu ZEESM Ba KM

DILI: Hafoin Tribunál Rekursu relata indísiu balun ne’ebé mosu iha projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM), Oekusi-Ambenu. Ne’e duni, Autoridade ZEESM halo aprezentasaun ba Konsellu Ministru.

Published in Ekonomia