Sábadu, 05 Dezembru 2020 | Login

Items filtered by date: Kuarta, 15 Maiu 2019

Kuarta, 15 Maiu 2019 14:17

Iha Ona Sinál Remodelasaun

DILI: Partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) sei halo avaliasaun anuál ba servisu Governu nian. Dalan ba remodelasaun bele akontese iha tinan ne’e bazeia ba rezultadu husi avaliasaun ne’ebé sei halo.

Tuir fonte ne’ebé besik partidu CNRT deklara katak, iha semana ne’e nia-laran partidu koligasaun sei halo reuniaun iha nivel AMP nian, ne’ebé sei ajenda mós avaliasaun servisu membru governu sira nian.

Published in Nasional

DILI: Lia-fuan ne’ebé deputadu Sabino Soares “Guntur” hasai liu husi media sosial Facebook sai naruk. Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasionál ezije ba deputadu PLP ne’e atu husu deskulpa.

Iha facebook ho ID “Guntur Matebian Timur” nu’udar ID husi atual deputadu PLP Sabino Soares “Guntur” hakerek lia-fuan “goblok” ne’ebé refere ba PR Lu Olo relasiona ho lista indultu ne’ebé governu aprezenta.

Published in Nasional

DILI: Polemika ba relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP) ba projetu 143 sei kontinua. Iha rodada (ronde) foun ida ne’e, bankada FRETILIN duun Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe subar relatoriu KIP hodi proteje ema balun.

Published in Nasional