Domingu, 20 Janeiru 2019 | Login
Xanana Gusmao iha kampanha Xanana Gusmao iha kampanha

Vota AMP, Vota ba Moris Diak Featured

BOBONARO: Prezidente Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba povu Bobonaro atu vota ba AMP tanba sei lori moris diak ba povu tomak.

Xanana dehan, fiar aan deit katak AMP manan povu mak hetan vitoria tanba, lider nasional sira iha bloku ne’e moris hamutuk ho iha tempu susar, nune’e ukun aan hamutuk ho povu hodi dada ba naroman.

“Vota ba AMP atu hadia imi nia moris, ohin imi mai ita hamutuk no fo fiar mai ami, ami sei la soe ba rai imi nia fiar”, dehan nia, iha mini kampaña ne’ebe halo iha Postu Administrativu Bobonaro Vila, Sesta (13/4).

Nia hatutan, AMP iha ona manual programa ne’ebe koalia kona ba plata forma ba munisipiu Bobonaro hanesan hadia kapasidade rekursu umanus, hodi eleva kualidade servisu publiku iha munisipiu.

Promove koalidade jestaun financeiru no boa pratikaadministrasaun iha munisipiu, forma kontrulu ba servisu munisipiu, hodi tau matan ba atividade atedementu publiku.

Estabelese sistema rekrutamentu publiku bazea ba meritun, hari konselho munispiu, hodi tau matan no asegura paz no estabilidade iha munisipiu.

Halo estudu komparativu ba sidade amigo, hodi aprende no dezenvolve munisipiu Ainaro.

Hadia infrestrutura bazika iha Bobonaro hanesan hadia Estrada no pontes liga Bobonaro ba suku sira no mos estrada ba suku.

Fronese eletrisidade 24 oras kada loron, be mos no saniamentu iha suku sira ne’ebe partese ba Munisispiu Bobonaro. Hadia uma 10 kada aldea, kada tinan ba kbiit laek sira, planu habitasaun no ordenamentu urbana ba Bobonaro villa.

Dezenvolviemntu umana iha Bobonaro hanesan,  haforsa ensinu tekniko vokasional ba argrikultura, formasaun espesializada ho insentivu ba hortikultura no agro turismu.

Promove saude publiku ba prevensaun moras no hadia kualidade servisu saude primaria iha nivel postu administrasaun no suku, asegura dezenvolvimentu inklusivu husi partisipasaun iha industrias petrolifera iha kosta sul. 

Read 382 times
Rate this item
(0 votes)