Domingu, 20 Janeiru 2019 | Login
Urnas Eleisaun jeral 2017 Urnas Eleisaun jeral 2017

Posivel Realiza Eleisaun iha Maiu Featured

DILI: Governu hakarak atu eleisaun antesipada bele realiza iha fulan Maiu 2018 nia laran, maibé desizaun hotu-hotu iha Prezidente Repúblika nia liman hodi determina loron eleisaun nian.

Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Valentim Ximenes hateten, governu hakarak loron ba eleisaun antesipada bele monu iha fulan Maiu tinan ne’e, tanba STAE hahú rekruta ona brigada iha munisípiu 13.

Ami mai ho proposta únika ami entrega ona ba Prezidente Repúblika atu pronunsia data ba eleisaun. Ami iha data maibé husik hela ba Prezidente Repúblika atu pronunsia”, tenik nia, iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pité, horisehik.

Nia dehan, semana oin sira haruka tékniku ba raiu li'ur hanesan Irlanda, Inglaterra, Portugál, Austrália, Koreia do Súl atu bele atualiza kartaun eleitór ba sira ne’ebé iha rai li'ur, atu bele partisipa ativamente iha eleisaun ne’e.

Alende ne’e, MAE mós reforsa katak, totál orsamentu ba eleisaun antesipada ne’e iha tokon $5 husi orsamentu estadu nian. Osan hirak ne’e garantidu ba prosesu eleisaun tomak.

Nune’e, tuir planu, iha tempu badak Xefe Estadu sei bolu sidadaun timoroan tomak atu bele partisipa ativamente iha eleisaun, nune’e bele hetan rezultadu ne’ebé di'ak. 

Read 334 times
Rate this item
(0 votes)