Segunda, 25 Marsu 2019 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2019-03-24&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
FRETILIN FRETILIN

FRETILIN Sei Hadi'a Fila Fali Monumentu Lifau Sai Furak Featured

OESILO: Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri dehan, karik FRETILIN kaer ukun sei kontinua hadi'a fila fila fali projetu rua ne’ebé governu anteriór halo hodi husik abandona de’it.

Alkatiri dehan, projetu boot rua ne’ebé governu anteriór husik abandona hanesan, Monumentu Lifau no Projetu Abeira Mar ne’ebé governu anteriór abandona too ohin loron sai dodok de'it.

 

"Ha'u triste tanba iha Oekusi projetu rua iha tempu governu anteriór nian abandona no ohin loron sai dodok de'it,” dehan Alkatiri durante mina kampaña Oesilu, Sábadu (05/05).

Projetu rua ne'e Ministériu Turizmu governu anteriór nian halo la hotu no gasta osan percuma, tanba projetu halo la iha kualidade no la remata.

"Ha'u lalika hateten se mak ne'e tanba povu hatene se mak nia, maibé ha'u hakarak kontinua fila fali projetu ne'e tanba importante tebes mai ha'u," Alkatiri promete.

Atuál Prezidente Autoridade ZEESM hatutan, nia hakarak kontinua hadi'a infraestrutura projetu boo rua ne’e hodi halo Monumentu Lifau sai patrimóniu estadu ba ema tomak. Tanba Lifau  iha relasaun emosionál no kultura ne’ebé forte ho estadu Portugés. Tanba ne'e mak foin lalais VII governu asina tan akordu ho governu Portugés no Xina para atu dezenvolve turizmu iha Oekusi.

Oras ne’e daudauk kompañia boot rua halo ona dezeñu atu dezenvolve projetu boot rua ne’e sai furak liután bainhira ema vizita ba haree ho matan bele sente orgullu.

FRETILIN Sei Loke Merkadu Fronteira

Parte seluk, Alkatiri dehan karik FRETILIN manan ukun sei loke merkadu boot ida entre fronteira TL no Indonézia hodi fasilita povu ruma.

Merkadu boot ne’e, Alkatiri hanoin tenke loke iha área Oesilu ne’ebé baliza ho fronteira Kefa- Indonézia nia.

Nia hatutan, FRETILIN iha mehi boot atu halo akordu ho Governu Indonézia hari merkadu ne’e.

"Ita tenki hakbesik an ba estadu Indonézia para bele hari mós merkadu ida iha fronteira ne'e liu husi akordu ida entre estadu rua ne'e,” tenik nia.

Atuál Xefe governu ne’e dehan, lakleur tan Oesilu sei hetan tan dezenvolvimentu infraestrutura sei la'o iha Oesilu, tanba ekipa kria ona dezeñu kompletu hotu ona no hein de'it atu realiza iha tempu badak nia laran.

Ne’e duni, iha mini kampaña ne'e, Alkatiri husu ba povu Oesilu oan sira tenki vota FRETILIN, tanba dezenvolvimentu ne’ebé la'o iha Oekusi ne'e obra FRETILIN de'it mak bele halo.

Read 818 times
Rate this item
(0 votes)