Kuarta, 12 Dezembru 2018 | Login
Lider Bloku koaligasaun Lider Bloku koaligasaun

Bloku Koaligasaun Optimista AMP sei Fó Votu Konfiansa Ba OR Featured

DILI: Bloku Koligasaun (BK) husi partidu FRETILIN no Partidu Demokrátiku (PD) sei halo kontaktu polítika ho Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) atu bele fó votu konfiansa ba Orsamentu Retifikativu (OR). Nune’e, responde situasaun emerjénsia balun ne'ebé povu sira enfrenta.

Deputadu Luis Halaso Ribeiro hatete, maluk sira husi opozisaun hakarak programa Governu aprova uluk mak debate fali Orsamentu Retifikativu ne’e loos, maibé ne’e la'ós debate kona-ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) nian.

Tanba ne’e, deputadu sira presiza entende buat rua ne’e Orsamentu Retifikativu (OR) no Orsamentu Jeral Estadu (OJE). Retifikativu ne’e atu kompleta ka ajustamentu OJE 2017 nian hodi kontinua ajuda ministériu sira atu bele funsiona nafatin mákina estadu.

Tanba ne’e, hanesan Bloku Koligasaun Governu nian, sei esforsu nafatin hodi entende malu atu ko’alia sira husi AMP sira bele vota afavor, tanba la'ós interese grupu ka partidu ida nian, maibé ba interese nasaun no povu.

“Ami hotu fiar katak sira husi opozisaun mós povu nian oan. Sira mós lakohi atu nia inan-aman no nia maun-alin sira terus, entaun sira sei vota afavor ba Orsamentu Retifikativu”, dehan nia, iha Parlamentu Nasionál, foin lalais ne’e.

Tanba ne’e, husu ba deputadu sira hotu atu halo desizaun ruma karik tenke komprensivu, reprezentativu no razoavel, nune’e buat hotu la’o di'ak tuir nia dalan.

Luis hatutan, kuandu Orsamentu Retifikativu ne’e mak la pasa nafatin di'ak liu hanesan reprezentante povu sira iha PN mós labele simu hotu saláriu, atu hotu-hotu sente nia todan ne’e iha ne'ebé.

Kuandu lakohi atu aprova osan ne'ebé atu hadi'a povu nia moris, maibé hanesan deputadu sira kontinua simu osan ne’e signifika reprezenta povu, maibé goza iha povu nia sofrimentu leten.

Tanba ne’e, kuandu reprezenta povu tenke hatudu, labele retórika de'it, depois goza osan fulan nian hamnasa, maibé povu terus nafatin ne’e mak injustisa sosiál loloos mak ne’e.

Entretantu, Prezidente Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hatete, Parlamentu Nasionál mak sai hanesan fatin konsentrasaun polítika no desizaun sira, tanba ne’e hanesan Bloku Koligasaun nakloke-aan ba bankada hotu atu bele servisu hamutuk.

Parlamentu nasionál baixa ona proposta OR ba iha Komisaun C PN atu halo pareser tékniku hafoin fó fali ba bankada ida-idak atu bele halo leitura hodi fó pozisaun loloos, tanba to’o ohin loron seidauk hetan pareser ruma husi proposta ne’e rasik.

Read 1496 times
Rate this item
(1 Vote)