Sábadu, 19 Setembru 2020 | Login
Deputadu CNRT baku fila meja Parlamentu Nasional. Foto dok. Deputadu CNRT baku fila meja Parlamentu Nasional. Foto dok.

Serimónia Rituál Meza PN ‘Baku-Fila’ Adia Featured

DILI: Parlamentu Nasionál haruka ona karta ba Governu hodi deklara seidauk preparadu atu halo ritual ba Meza Prezidente PN ne’ebé ‘baku-fila’, tanba ne’e sei adia fali ba tempu seluk.

Molok ne’e, Parlamentu Nasionál (PN) husu ba governu atu organiza serimonia kultura hodi hatuur hikas meza PN ne’ebé baku fila iha fulan hirak kotuk bainhira deputadu sira hada’u-malu ‘poder’.

Sekretáriu Estadu Arte Kultura (SEAK) Teófilo Caldas hateten, husi SEAK simu ona karta husi Sekretáriu Jerál PN no halo ona enkontru hodi adia fali serimónia ritual ba tempu seluk.

Seidauk hatene data ne'ebé Prezidente PN adia no hein de’it sei anunsiu tuir mai, no husi SEAK hamutuk ho Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) hodi mobilize lia-nain sira atu halo serimónia ritual ne’e.

“Data hori-bainhira ita deside ona iha 30 Agostu, maibé Prezidente Parlamentu Nasionál deside atu muda fali, tanba preparasaun liu-liu teknikamente meza seidauk prontu,” dehan nia, iha edifísiu Ministériu Finansas, Ai-Tarak Laran, Segunda (03/08).

Nia informa, kulturalmente hakarak realiza serimónia ritual atu labele akontese tan hanesan iha futuru, tanba nasaun ne’e presiza hakmatek, dame no pás hodi ema hotu bele hanoin atu halo dezenvolvimentu ba nasaun, liu-liu órgaun soberanu sira.

Read 683 times
Rate this item
(0 votes)