Kuarta, 12 Agostu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-08-11&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Presidente Republika Taur Matan Ruak Presidente Republika Taur Matan Ruak

Semana Ne’e Nomeia PTR-PJR Foun Featured

DILI: Prezidente Tribunál Rekursu, Guilhermino da Silva, ofisialmente haruka ona karta rezignasaun ba Prezidente Repúblika. Ne’e duni, iha semana ne’e nia laran, sei halo nomeasaun ba lideransa foun tribunál nian.

Hafoin suru-mutu ho Xefe Estadu, Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo hateten, prezidente tribunál rekursu aprezenta ona ninia karta demisaun husi funsaun. Ne’e duni, Estadu sei buka dalan halo nomeasaun foun.

“Nomeasaun prezidente tribunál rekursu nian ne’e kompeténsia prezidente repúblika ninian, depois tenke hetan ratifikasaun husi Parlamentu Nasionál”, dehan nia, iha Palasiu Prezidensiál Ai-Tarak Laran, horisehik.

Kona-ba razaun Guilhermino rezigna-aan husi funsaun, Xefe Governu mós la hatene.

Diáriu ne’e tenta konfirma karta demisaun ne’e maibé prezidente tribunál rekursu laiha tempu atu fó resposta.

Polémika PJR

Aleinde prezidente tribunál rekursu nian, Xefe Estadu mós haruka ona karta ofisial ba governu hodi hakarak estende nafatin mandatu Prokuradór Jerál Repúblika (PJR). Karta ne’e la hetan aseitasaun husi parte governu nian.

“Governu hato’o verbalmente ba Prezidente Taur katak, di'ak liu husik prezidente repúblika foun (Francisco Guterres ‘Lu-Olo’) mak bele nomeia prokuradór jerál foun, tanba tuir konstituisaun ho lei prezidente repúblika antes atu nomeia prokuradór jerál repúblika tenke rona mós governu”, dehan PM iha Palasiu Prezidente.

Nia esplika, prezidente repúblika haruka eskrita ba governu, maibé sira responde verbalmente ba Xefe Estadu katak, di'ak liu hein prezidente foun simu pose mak mak estende fali mandatu PJR nian.

Maski nune’e, prezidente repúblika hato’o ona ba PM Rui katak, iha semana ne’e nia laran sei halo mós nomeasaun ba prokuradór jerál repúblika.

Read 1539 times
Rate this item
(0 votes)

About Author