Kuarta, 26 Fevereiru 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-02-25&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Presidente Parlamentu Nasional hasoru Presidente Republika. Foto INDEPENDENTE Presidente Parlamentu Nasional hasoru Presidente Republika. Foto INDEPENDENTE

PN Entrega “Destinu” Ratifikasaun Tratadu FM ba PR Lú Olo Featured

DILI: Maske mosu polemika oioin durante prosesu diskusaun no aprovasaun ba alterasaun lei haat ne’ebé ligadu ho asuntu Fronteira Maritima (FM), maibé ikus mai deputadu maioria iha PN konsege aprova. Iha Kinta (25/07) loraik, PN entrega ona lei haat ne’e ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo.

Hanesan públiku hatene, deputadu maioria iha PN koko atu duni tempu hodi bele aprova lalais alterasaun lei hirak ne’e atu nune’e bele kumpri ajenda ratifikasaun ba tratadu Fronteira Maritima iha 30 Agostu fulan oin.

Hafoin PN entrega lei hirak ne’e ba PR Francisco Guterres Lú Olo, Xefe Estadu iha tempu loron 30 atu halo estudu no analiza molok foti desizaun atu promulga ka veta. Signifika, loron ikus ba PR Lú Olo atu foti desizaun mak iha 24 Agostu oin mai.

Prezidente PN Arão Noe hatete, asuntu ratifikasaun Fronteira Maritima nu’udar asuntu interese nasionál.

Maske nune’e, Arão hatutan, depende ba PR Lú Olo atu foti desizaun veta ka promulga.

“Atu veta ou promulga depende ba Prezidente Repúblika, tanba idaidak ho nia kompeténsia,” dehan nia.

Nia afirma, PN hein de’it asaun saida mak Prezidente Repúblika sei foti.

“Karik promulga tama iha em vigor. (se) Prezidente (Repúblika) fó opsaun seluk, Parlamentu Nasionál nafatin kumpre ba regra.”

Prezidente PN ne’e fó hanoin fila fali kona-ba ajenda ratifikasaun tratadu FM entre Timor Leste ho Australia iha 30 Agostu tinan ne’e.

“Ita hotu hanoin katak loron 30 fulan Agostu tinan ne’e troka ona nota atu loron 1 fulan Setembru Bayu-undan nia rezultadu tomak ne'ebé uluk fahe ho Austrália sei la fahe ona, Timor Leste mak (iha) direitu porsentu 100,” dehan nia.

Bainhira tratadu FM la ratifika iha 30 Agostu, Arão hatete, Australia sei kontinua hetan direitu 100% husi Bayu-undan.

“Bainhira ita la asina nota ida ne’e mak nia problema. Maibé kompeténsia idaidak nian. Parlamentu Nasionál kumpre ninia knaar atu obdese.”

Read 1609 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1