Kinta, 04 Marsu 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-03-03&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota exceeded for quota metric 'Queries' and limit 'Queries per day' of service 'analytics.googleapis.com' for consumer 'project_number:402577812915'.
Sekretaria SEII hamutuk ho Rede Feto no World Vision halo lansamentu Forum Nasional "Hapara Violensia Hasoru Feto no Labarik Feto". foto: Independente Sekretaria SEII hamutuk ho Rede Feto no World Vision halo lansamentu Forum Nasional "Hapara Violensia Hasoru Feto no Labarik Feto". foto: Independente

Lansamentu Forum Nasional “Hapara Violensia Hasoru Feto no Labarik Feto” Featured

DILI: Organizasaun Sosiedade Sivil Rede Feto halo lansamentu ba Forum Nasional “Hapara Violensia Hasoru Feto no Labarik Feto”

Prezidente Rede Feto, Yacinta Luzinha hateten, forum ne’e lidera husi Rede Feto Timor-Leste no nia parseiru World Vision ne’ebé hetan suporta husi UN Women no fundus husi Uniaun Eropeia liu husi inisiativa Spotlight.

Nia haktuir, forum ne’e sai hanesan forsa ida ba sosiedade sivil nia advokasia, oinsá atu halo kampaña sensibilizasaun hodi kontra violensia hasoru feto no labarik feto sai mós hanesan meius ka kooperasaun insentivu ida atu akumula rekursu hotu ne’ebé durante ne’e Rede Feto ho nia membru sira iha.

“Ita iha parseiru sira ne’ebé servisu ba asuntu Hapara Violensia Kontra Feto no Labarik Feto no ita mós akumula esperensia no servisu hirak ne’ebé eziste ona husi grupu no organizasaun ne’ebé luta ba iha violensia kontra feto no labarik feto,” informa Yacinta iha salaun Katedral Dili, (18/02).

Projetu ne’e ho durasaun tinan ida no apoiu husi UN Women no fundus husi Uniaun Eropeia liu husi inisiativa Spotlight ho montante $ 98.781.33.

Planu ida ne’e sei implementa uluk iha munisipiu tolu maka hanesan, Bobonaro, Ermera, Viqueque no Dili.

Iha fatin hanesan, SEII, Maria Jose da Fonseca de Jesus Monteiro hatete, violensia hasoru feto no labarik feto ne’e kestaun ida ne’ebé kompleksu no multiplika iha aspeitu barak, tanba ne’e presiza parte hotu atu servisu hamutuk hodi resolve kestaun ne’e.

“Ita iha instrumentu legal lubuk ida no ita nia konstituisaun  mós garante katak ita hotu feto no mane iha direitu no dever hanesan no labele halo deskriminasaun.

Nia husu parte hotu tenki esforsu makas hodi halo aprosimasaun ida ne’ebé diak no integrada hodi hapara violensia oin-oin iha nasaun ida ne’e. 

Read 137 times
Rate this item
(0 votes)