Print this page
Polisia Servisu Imigrasaun Timor-Leste Polisia Servisu Imigrasaun Timor-Leste

Janeiru-Fevereiru, Imigrasaun Hetan Osan Rihun $32. 225 Featured

DILI:Servisu Imigrasaun kobra osan hosi sidadaun estranjeiru sira ne’ebé hala’o atividade illegal iha Timor-Leste.

--- Content hidden ---
Read 34 times Last modified on Segunda, 20 Fevereiru 2017 14:22
Rate this item
(0 votes)

About Author

Latest from Artur da Luz