Tersa, 22 Setembru 2020 | Login
Inundasaun mosu iha ldeia Narunteino, Losplos-Lautem kauza husi udan boot durante loron ida tomak, iha sesta madrugada (22/5). Foto: Jonio da Costa/INDEPENDENTE Inundasaun mosu iha ldeia Narunteino, Losplos-Lautem kauza husi udan boot durante loron ida tomak, iha sesta madrugada (22/5). Foto: Jonio da Costa/INDEPENDENTE

Inundasaun iha Lospalos Estraga Uma no Aihan Komunidade Featured

DILI: Udan boot ne’ebé akontese horikalan madrugada iha Suku Fuiloro, Postu Administratrivu Lospalos Villa, Munisipiu Lautem, konsege estraga komunidade sira nia uma 10, no la halo ema kanek ou mate.

Komandante Bombeiros Munisipiu Lautem, Nordin da Silva Mendonca hatete, udan boot ne’ebé akontese ne’e hahú kedas madrugada, sesta (22/5), tuku 4:00, bee sa’e makas no tama komunidade nia uma.

Husi udan boot ne’e estraga komunidade sira nia sasan uma laran, no lori motor rua, maibé konsege salva husi husi Bombeiru.

“Akontesimentu ne’e akontese iha Aldeia haat, iha suku Fuiloro maka hanesan Hama-Moko, Titilari, Moto-lori no Bemoris iha Lospalos Villa, konsege estraga uma 10, maibé la rejulta ema kanek no lakon vida,”dehan nia, liu husi telefone, Sesta, ohin.

Komandante ne’e dehan, alende uma komunidade sira nian, edifisiu publiku rua maka hanesan Estatal no DNTT Munisipiu nian maka bee tama.

Maibé ohin loron ne’e bee komesa narmal hikas no rai komesa maran fali ona, no komunidade sira hala’o hikas atividade hanean bain-bain.

Kona-ba plantasaun komunidade nia sei sei hein relatoriu husi Autoridade lokal sira nia, hafoin bele fo sai dadus.

Inundasaun iha Aldeia Narunteino

Aliende inundasaun iha Lospalos Vila, akontese mós loron hanesan iha Aldeia Narunteino, Suku Maina I, PA Lautem, Munisipiu Lautem.

Komunidade Aldeia Narunteino, Jeferino Nunes hateten ba INDEPENDENTE Online katak, udan boot ne’e akontese hahú husi oras tuku 2:00 madrugada mai too iha tuku 5:00 dader maka hamosu inundasaun.

Husi udan boot ne’e hamosu inundasaun boot estraga aihan, hanesan batar ho aihan sira seluk, lori mós animal hakiak balun, maibé la halo ema kanek ou ema mate.

Aleinde ne Jeferino husu ba autirdade kompetente tun lalais ba haree kondisaun ida ne’e tanba inundasaun ne’e sei afeta ba hamlaha iha tempu naruk.

Too notisia ne’e publika, parte INDEPENDENTE Online seidauk halo konfirmasaun ba parte Autoridade Lokal hanesan Xefe Suku no xefe Aldeia.

Read 3199 times
Rate this item
(0 votes)