Segunda, 14 Outubru 2019 | Login
Horta halo hela konversasaun ho komisariu KAK ho nia adjuntu sira. Foto INDEPENDENTE Horta halo hela konversasaun ho komisariu KAK ho nia adjuntu sira. Foto INDEPENDENTE

Horta Vizita KAK Featured

DILI:Eis Primeiru Ministru, José Ramos Horta halo vizita ba Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), hodi fó apoiu moral no apoiu politika ba sira nia servisu.

Premiadu Nobel ba Páz ne’e, apresia ba servisu KAK, tanba maske iha difikuldade oi-oin haree husi kontestu nasionalidade, kontestu politiku, sosial, KAK simu todan ida ne’ebé importante.

Maibé Horta apresia KAK nia servisu iha progresu di’ak tanba KAK iha nivel Internasionál, kooperasaun parserial internasionál hatudu matenek ho didikasaun ba investigasaun.

“Maibé ita haree ba orsamentu ne’ebé ki’ik ha’u hakfodak ba orsamentu ida ne’e no laiha kuadru sufisiente ho orsamentu ne’ebé ki’ik difisil atu hadi’a espasu ne’ebé difisil ba situasaun hot-hotu,”dehan Horta.

Iha fatin hanesan Komisariu Komisaun Anti koroupsaun, Sergio da Costa Hornai esplika, vizita husi Horta ne’e importante tebes hanesan figura nasionál no internasionál no fundadór ba rai ida ne’e.

“Vizita ida ne’e mak sai hanesan ponto entrada ida, ita hakarak solisita sira, buska sira, rekoilla sira informasaun ruma, lian ruma husi ita nia na’in sira asuasilensia Dr José Ramos horta atu nune’e sira bele fó hanoin ruma liu-liu atu bele fó apoiu ba dezenvolvimentu,”dehan Sergio.

Eis Defensór Públiku hateten, KAK nuudar instituisaun, estadu, povu tenke reuni kondisaun hot-hotu atu bele konsolida rekursu, konsolida forsa hot-hotu atu bele alkansa objetivu jeral liu-liu ba estadu direitu,estadu demokratiku bele asegura bens estar.

 

Read 678 times
Rate this item
(0 votes)