Kuarta, 11 Dezembru 2019 | Login
Deputadu sira iha Parlamentu Nasional Deputadu sira iha Parlamentu Nasional

Bankada Governu Duun Ezekusaun Osan ZEESM La Transparente Featured

DILI: Partidu Bankada Governu konsidera prosesu ezekusaun osan ba Zona Espesiál Ekonómiku Sosiál Merkadu (ZEESM) durante ne’e hamosu duvida boot, tanba laiha dokumentu transparénsia husi gastu ne’ebé halo ba dezenvolvimentu iha rai ketan ne’e.

Deputadu Bankada CNRT, Carmelita Moniz, konfunde ho servisu ZEESM nian iha Oekusi-Ambenu, tanba laiha dokumentu ne’ebé bele komprova servisu sira ne’ebé durante ne’e hala'o iha fatin ne’e.

“Deputadu sira ho Ministériu Finansas ladún iha asesu ida ne'ebé ke kompletu ba gastu Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA) nian rasik. Kona-ba ezekusaun orsamentu RAEOA, Parlamentu mós laiha asesu, governu mós laiha asesu”, dehan nia, iha Plenária Parlamentu Nasionál, horisehik.

Ne’e duni, nia ezije atu implementa sistema free balance no portál transparénsia para buat hotu públiku bele asesu kona-ba ezekusaun orsamentu iha RAEOA ka iha Timor laran tomak.

Deputada Carmelita esplika, iha 2015, Prezidente Autoridade ZEESM, Mari Alkatiri, promete atu monta sistema free balance, maibé iha 2017, deklara fali katak sistema ne’e seidauk bele monta tanba kustu boot tebes.

“Ha’u sei hanoin mós iha 2017 eis-Primeiru Ministru, Mari Alkatiri ko'alia iha PN ne'e”, tenik nia.

Tuir nia hatene, sistema free balance no portál transparénsia ne’e atu realiza parte rua tenke koopera ho boavontade, liuliu husi autoridade RAEOA no Ministériu Finansas para bele monta sistema ne’e ho di'ak.

“Ami husu ba Ministériu Finansas dun ba RAEOA. Husu fali ba RAEOA dehan fali Ministériu Finansas mak hatene”, deklara Carmelita.

Iha fatin hanesan, Deputadu Bankada FRETILIN, Fabião de Oliveira hateten, Presidente Autoridade RAEOA rasik husu ona ba Ministra Finansas atu lalais monta sistema free balance no portál transparénsia, maibé to’o agora la halo.

Nia hatutan, tanba saida mak to’o agora RAEOA seidauk bele asesu sistema free balance husu ba Ministériu Finansas para bele halo esplikasaun liután.  

Read 382 times
Rate this item
(0 votes)