Tersa, 04 Agostu 2020 | Login
Alkatiri Alkatiri

Alkatiri kona-ba Katuas Bonitu no Movimentu Fin da Semana Featured

DILI: Partidu FRETILIN ne'ebé sai nu'udar partidu ho kadeira barak liu iha Parlamentu Nasionál (PN) sei la halo aprosimasaun ba partidu politiku sira seluk atu buka solusaun hakotu impase politika ne'ebé akontese iha Timor Leste.

FRETILIN konsidera aan sai nu'udar katuas bonitu ida ne'ebé hein de'it ema atu buka hodi konvense nia.

Deklarasaun ne'e hato'o direitamente husi Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri iha palasiu governu hafoin hasoru-malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

"Ha'u hatete katuas ne'e bonitu hein ema mak mai buka. Movimentasaun fin da semana ne'e FRETILIN lao hela de'it ba munisipiu hotu, hela munisipiu tolu mak seidauk, ne'e mak movinentasaun, tanba FRETILIN nia aliadu mak povu, nune'e tuun ba povu," dehan Alkatiri Segunda (17/02).

Maske nune'e, iha prinsipiu, Alkatiri dehan, FRETILIN la gosta ho eleisaun antesipada.

Hatan kona-ba impaktu husi situasaun politika ba ekonomia TL, Sekretariu Jeral FRETILIN ne'e dehan, ekonomia iha TL la'os foin mak la'o la loos, maibé dezde tinan 2007.

"Ekonomia iha problema barak, hotu-hotu hatene VIII Governasaun iha situasaun ida komplexu tebes nune'e ekonomia iha Timor Leste tuun-sa'e, la'os iha governasaun AMP maibé la'o naksalak husi tinan 2007 mai, osan tokon $12 gasta laiha rezultadu," Alkatiri hatete,

Maske nune'e, Alkatiri lakohi atu ko'alia barak liu tan kona-ba asuntu ne'e tanba lakohi fakar gazolina ba ahi ne'ebé lakan hela.

"Ha'u lakohi halo ida hanesan hanesan fakar gazolina iha ahi laran," dehan nia.

Read 1859 times
Rate this item
(0 votes)