Sábadu, 16 Fevereiru 2019 | Login
Prezidente TR, Deolindo dos Santos Prezidente TR, Deolindo dos Santos

TR Pronunsia DOT La Inkonstitusional Featured

DILI: Tribunal Rekursu hasai ona ninia desizaun ba dekretu PN nú.1/V katak dekretu ne’e la inkonstitusional.

Iha 30 Jullu 2018, Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo hato’o pedidu ba Tribunal Rekursu atu halo fiskalizasaun ba dekretu PN nú.1/V ne’ebé autoriza VIII Governu hodi foti orsamentu estraordinariu husi fundu petroliferu.

Prezidente Repúblika liu husi nia pedidu fó prazu loron 10 ba TR atu halo fiskalizasaun ba Doasaun Orsamentu Temporaria (DOT).

Prezidente TR, Deolindo dos Santos informa, hafoin simu pedidu husi PR Lu Olo, iha 31 Jullu TR hato’o notifikasaun ba PN no Ministériu Públiku ho prazu loron haat (4).

Iha Sesta semana kotuk (03/08) tuku 18.00, Deolindo dehan, PN haruka sira-nia resposta ba TR no iha Segunda (06/08) TR hahú hala’o ninia servisu.

Desizaun ne’ebé TR foti, Deolindo dehan, bazeia ba Konstituisaun no nu’udar desizaun koletivu.

“Desizaun sai mak ne’e dehan katak tuir Tribunál Rekursu nian katak laiha inkonstitusionalidade, kestaun ikus ne’e mak dekretu ne’e rasik. Desizaun ne’e rasik horseik (Kinta, 09/08) ami haruka kedas ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo,” informa PTR ba jornalista sira iha Tribunál Rekursu Kaikoli, Dili, Sesta (10/08).

Aleinde haruka ba PR Lu Olo, nia hatutan, TR mós notifika ba parte sira hanesan Prokurador Jeral Repúblika, Parlamentu Nasionál, no Governu.

“Tuir mai ne’e fila fali ba kompetensia Prezidente Repúblika ninian, ne’e Konstituisaun mak hatete. Prezidente atu veta ka promulga ne’e kompetensia Prezidente Repúblika nian laos kompetensia Tribunál Rekursu nian ona,” nia hatete.

Read 1448 times
Rate this item
(0 votes)