Kuarta, 12 Dezembru 2018 | Login
Semana Ne’e PN sei Diskute OR

Semana Ne’e PN sei Diskute OR Featured

DILI: Parlamentu Nasionál IV Lejizlatura simu ona proposta Orsamentu Retifikativu husi VII Governu. Tanba ne’e, posibilidade semana ne’e sei lori mai iha Plenária Parlamentu Nasionál hodi halo diskusaun no votasaun.

“Ha'u halo ona despaxu de admisaun ba komisaun espesializada sira. Tanba ne’e, tuir prosesu Parlamentu Nasionál ita hein iha semana ne’e nia laran bele halo ona diskusaun iha plenária”, dehan Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres, iha Santa Cruz, horisehik.

 Lee kompleta iha edisaun imprime, tersa (13/11) iha kapital Dili...

Read 698 times
Rate this item
(0 votes)