Tersa, 18 Juñu 2019 | Login
MRLAP, Fidelis MRLAP, Fidelis

Sei Reforma Lei Indultu Featured

DILI:Ministru Reforma Lejizlativa no Asuntu Parlamentár (MRLAP), Fidelis Leite Magalhães hateten, Governu no Parlamentu Nasionál sei esforsu hodi halo reforma meius hodi halo alterasaun ba lei númeru 5/2016 ba konotasaun pena ka lei ba indultu ba dadur sira.

“Preokupasaun husi Prezidente Repúblika ne'e hatudu preokupasaun governu no Estadu nian, ne'ebé sai responsabilidade tomak mós, atu halo servisu ne'ebé di'ak atu bele lori ba forma sira ne'ebé maka iha“, dehan nia, hafoin partisipa iha selebrasaun lorin Restaurasaun Independensia ba dala-17, iha Palacio Presidensiál.

 Nune’e, Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral hateten, asuntu ne'ebé Xefe Estadu, Francisco Guterres Lu Olo preokupa, iha audiénsia mensál foti ona hodi oinsá maka bele fó konfigurasaun ba altersaun lei nú 5/2016 kona-ba indultu ninian.

“Ami hotu sei fokus ba ida ne’e, Prezidente Repúblika nian gabinete bele adianta ho draf ida ba bankada sira para iha koñesimentu no sira iha informasaun ba ida ne'e, nune'e bele hola ba konsiderasaun halo altersaun ruma ajusta tuir nesesidade lei ne'e rasik”, dehan Arão.

Nia dehan, lei fá dalan atu halo indultu ne’e kabe ba Prezidente Repúblika, konforme deteta pontu frakeza hodi fó sujestaun ba Parlamentu Nasionál atu bele konsidera hodi halo halo altersaun.  

Read 274 times
Rate this item
(0 votes)