Segunda, 24 Juñu 2019 | Login
Reuniaun Konsellu Ministrus lidera husi PM Taur Matan Ruak Reuniaun Konsellu Ministrus lidera husi PM Taur Matan Ruak

Konsellu Ministrus Aprova Rejime Duadesimu ba Fulan Janeiru Featured

DILI: Desizaun enkontru Konsellu Ministru aprova rejime orsamentu ba fulan Janeiru, ne’ebé hodi utiliza orsamentu garante funsionamentu mákina estadu hodi hein promulgasaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan fiskál 2019.

Ministru Reforma Lejizlativa Asuntu Parlamentár (MRLAP), Fidelis Leite Magalhães hateten, Konsellu Ministru aprova dekretu ne’ebé Governu husi Ministra Finansas interina, Sara Lobo Brites, kona-ba ezekusaun orsamentál rejime duadesimu.

“Konsellu Ministru aprova mós rejime ida nune’e tama duadesimu karik ita ezekuta oinsá, ne’ebé diskusaun ohin ami halo ne’e ba orsamentu duadesimal ne’ebé sei implementa iha Janeiru ne’e”, dehan nia, iha Palásiu Governu, horisehik.

Maski nune’e, Governante ne’e mós la esplika klaru montante orsamentu ne’ebé Governu sei implementa iha rejime duadesimu iha fulan Janeiru.

Tuir nia, Bazeia ba dekretu lei no 13/2009, iha 21 Outubru, ne’ebé altera ho lei no 4/2013/III,7 Agostu kona-ba orsamentu no jestaun finanseiru, ne’ebé prevé iha artigu 31 katak, sé kazu OJE la tama vigór iha inisiu tinan finanseiru nian.

Bainhira situasaun mak nune’e hela de’it, Governu sei aplika rejime duadesimal ho modu atu premite atividade estadu nian.

Antes ne’e, Ministra Sara hateten, saldo ne’ebé eziste iha kaixa estadu ho montante tokon $296, sufisiente hodi garante funsionamentu mákina estadu durante fulan rua.

Nune’e orsamentu ne’e rasik Governu sei la lori mai Parlamentu Nasionál atu diskute tanba osan ne’e iha kofre estadu, ne’e duni Governu sei halo jestaun utiliza osan tokon $296 funsiona mákina estadu.  

Read 90 times
Rate this item
(0 votes)