Tersa, 18 Juñu 2019 | Login
KAK sei Halo Inspesaun Ba Karreta Prado

KAK sei Halo Inspesaun Ba Karreta Prado Featured

DILI: Komisaun Anti Korrupsaun KAK iha ona kooperasaun atu hala’o inspesaun ba patrimóniu estadu iha Parlamentu Nasionál (PN) liu-liu ba karreta Prado ne’ebé deputadu sira uza hela no balun ne’ebé to’o agora eis-deputadu sira sei ‘asegura’.

Diretór Jerál Prevensaun KAK, Rosário Salsinha Araújo hatete, sira sei halo kooperasaun di'ak ho Konsellu Administrasaun PN atu bele fasilita di'ak liután KAK hodi halo inspesaun ba karreta iha PN, inklui deputadu sira-nia karreta hotu.

“Ami ko'alia ona ho Prezidente PN rasik nia mós foti ona medida hodi lori ona karta ba eis-deputadu sira, maibé seidauk entrega. Tanba ne’e, ba oin ita sei koopera oinsá atu bele lori karreta hirak ne’e mai” dehan nia, iha Uma Fukun PN, horisehik.

Asuntu prevensaun ne’e kompeténsia KAK nian atu halo, tanba ne’e kontinua fó hanoin nafatin ba instituisaun Estadu sira atu oinsá bele uza sasán estadu nian tuir dalan loos.

Komisaun Anti Korrupsaun sei la pronunsia kona-ba lala'ok husi eis-deputadu sira ne’e, maibé kompeténsia tribunál nian atu fó sai.

Nu’udar instituisaun independente ne’ebé atu kontrola ba patrimóniu estadu, Rosário hatete, sasán Estadu nian tenke nafatin ba Estadu ema ida labele privatiza.

Nia hatete, Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 aprova ona, tanba ne’e kuandu la’o ona iha fulan ida mai tan KAK bele halo ona inspesaun ba karreta parlamentu Nasionál nian hotu.

Sosiedade Sivíl Apoia Desizaun PN

Kona-ba karreta Prado ne’ebé eis deputadu sira la entrega, Judicial System Monitoring Programme (JSMP) apoiu desizaun husi Presidente PN nian hodi lori polisia atu bele rekolla hikas karreta hirak ne’e.

Diretór Ezekutivu JSMP, Luis de Oliveira Sampaio hatete, prosesu ne’e komplikadu tanba eis-deputadu aprezenta razaun la’o tuir prosesu. Maibé desizaun alienasaun karreta Prado kansela hafoin PN hetan presaun husi públiku.

“Prezidente Parlamentu Nasionál tenke buka aprosimasaun beibeik, embora hasai tiha karta ba eis-deputadu sira atu entrega karreta Prado ne’e”, dehan nia.

Nia dehan, solusaun ne’e bele aplika nesesidade tanba agora daudaun atu sosa karreta foun deputadu sira la tau iha OJE. Ne’e duni, deputadu sira laran metin liu ba karreta ne’ebé eis-deputadu sira seidauk entrega.

Deputadu sira tenke halo diálogu barak atu eis-deputadu sira entrega karreta ne’ebé oras ne’e troka ba xapa matríkula privadu.

Entretantu, observadór polítika, Vitor Soares, louva Prezidente PN nia hanoin hodi hili desizaun ne’ebé di’ak atu prevene gastu sosa karreta foun.

“Hola karreta foun karun liu, di’ak liu maka karreta ne’ebé uza too mandatu tinan lima remata ona bele entrega fali ba deputadu foun bele kontinua uza ba halo servisu”, tenik nia.

Deklarasaun hanesan mós hato’o Diretór Ezekutivu Luta Hamutuk, José Alves da Costa. Aseita polítika PN nian atu uza forsa polítika liu husi PNTL hodi hadau karreta Prado ne’e.

Karreta ne’e patrimóniu estadu tanba uza osan povu nian mak hodi hola, tan ne’e eis-deputadu ne’ebé lakohi entrega tenke uza forsa hodi hadau duni.

Read 2056 times
Rate this item
(0 votes)