Domingu, 07 Marsu 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-03-06&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

DILI:Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, tersa ohin (7/7) submete ona keixa ba Ministériu Públiku (MP) hodi hasoru membru balun husi Conselho Politiku Nasionál (CPN-CNRT).

SekJer Alkatiri hatoo keixa akompaña husi nia maun Ahmad Alkatiri ho advogadu privadu sira,

Alkatiri hatoo keixa nuudar sidadaun ida relasiona ho akuzasaun husi CPN-CNRT hasoru Alkatiri simu suborno husi ConocoPhilips.

Published in Nasional

DILI:  Partidu politiku lima deside ona hodi la'o hamutuk ho CNRT forma koligasaun foun, ho nune'e Sekretariu Jeral FRETILIN Mari Alkatiri espera katak sira bele hetan sorte di'ak.

Partidu hirak ne'ebé sai ona CNRT nia aliadu mak PD, KHUNTO, PUDD, UDT no FM.

Published in Nasional
Sábadu, 14 Marsu 2020 20:05

Alkatiri: Governu IX Dalan Sei Badak

DILI:Sekretariu Jerál FRETILIN, Mari Alkaatiri deklara governu dasia (nono Governu) ne'ebé lidera husi prtidu CNRT hamutuk ho KHUNTO, PD, PUDD, UDT no FM sei ladura to'o mandatu remata no sei monu fila-fali.

Published in Nasional

DILI:Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Marí Alkatiri konsidera koligasaun foun ne’ebè lidera husi CNRT hamutuk PD, KHUNTO, PUDD,UDT, FM hanesan labarik kiik foin hahoris, maibé mate fila-fali.

Published in Nasional

DILI: Partidu FRETILIN ne'ebé sai nu'udar partidu ho kadeira barak liu iha Parlamentu Nasionál (PN) sei la halo aprosimasaun ba partidu politiku sira seluk atu buka solusaun hakotu impase politika ne'ebé akontese iha Timor Leste.

Published in Nasional
Kuarta, 14 Agostu 2019 15:44

Alkatiri Dehan Austrália Manan

DILI: Eis-Primeiru Ministru, Mari Alkatiri dehan, negosiasaun polítika entre Timor Leste ho Austrália atu halo ratifikasaun ba Akordu Delimitasaun Fronteira Marítima ho persentajen 70 : 30 konsidera Timor-Leste lakon.

Published in Nasional
Kinta, 01 Agostu 2019 11:39

Alkatiri no Nia Susesu iha RAEOA

OEKUSSE: Ohin, tempu ba Mari Alkatiri hodi ‘ukun’ Rejiaun Administrativa Espesial Oekusse Ambeno (RAEOA) durante tinan lima, remata.

Maske nune’e, eis Primeiru Ministru ne’e husik hela ninia liman-fatin ne’ebé labele fihir de’it ho matan-sorin.

Published in Nasional

OEKUSI: Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi Ambenu (RAEOA), Mari Alkatiri, rekoñese iha diferensa ideia ho Negosiadór Prinsipál ba Delimitasaun Fronteira Marítima, Kay Rala Xanana Gusmão, iha kontestu dezenvolvimentu nasionál.

Published in Nasional

DILI: Gabinete Rejiaun Administrativu Espesial Oekusi-Ambenu haruka konvite ofisial ba Xefe Negosiador Fronteira Maritima, Kay Rala Xanana Gusmão, atu partisipa eventu inaugurasaun Aeroportu Internasional Rota do Sândalo-Oekusi.

Maski nune’e, Xanana Gusmão la ba partisipa projetu ne’ebé iha tinan 2016 liu, nia hamutuk ho Prezidente Zona Espesial Ekonomiku Sosial Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri rasik maka lansa.

Published in Nasional
Segunda, 27 Agostu 2018 11:37

MSAO Hakarak Alkatiri Kontinua Lidera RAEOA

OEKUSI: Povu Oekusi-Ambenu, liuhusi Movimentu Atoni Oekusi (MSAO) Timor Leste, hakarak atu Mari Alkatiri, kontinua nafatin hala’o ninia knaar hanesan Prezidente Autoridade Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sósiu-Merkadu (ZEESM) tuir mandatu ne’ebé lei haruka.

Published in Munisipiu
Página 1 de 4