Sábadu, 07 Dezembru 2019 | Login

DILI: Deputadu FRETILIN Fabião de Oliveira rekomenda ba governu atu orienta Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hodi halo supervizaun diariamente ba mega projetu iha Suai.

Published in Ekonomia

DILI: Organizasaun Naun Govermental (ONG) HIR husu ba Governu atu blacklist kompania ne’ebé kaer obra estadu laiha kualidade.

Published in Nasional

DILI: Deputadu Aurelio Freitas husu atu loke investigasaun ba projetu normalizasaun mota Ira-bere, Munisipiu Vikeke, tanba deskonfia mosu erru balun.

Published in Nasional

DILI: Edifisiu foun Komisaun Funsaun Públiku (KFP) too oras ne’e labele kontinua halo ninia kontrusaun, tanba empreza ida ne’ebé implementa obras ne’e “sai kiak” tanba problema krize finanseiru. 

Published in Ekonomia
MidAd1