Domingu, 21 Outubru 2018 | Login
Bakso Jumbo Bakso Jumbo

Deskonfia Bakso Jumbo Uza Formalin Featured

DILI: Ekipa husi Autoridade Inspesaun Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentar (AIFAESA), halo inspesaun ba estabelesimentu restaurante ne’ebé faan Bakso Jumbo iha Fatuhada tanba deskonfia uza formalin.

Koordenadór AIFAESA Abilio Sereno hateten,  estabelesimenetu restaurante ne’e servisu operasaun mai halo servisu haree katak iha situasaun balun ne’ebé tenke submete ba laboratóriu.

Husi rezultadu laboratóriu ne’e haree katak me ayam ne’ebé sira faan,   depois de halo tiha teste, AIFAESA simu rezultadu katak iha formalin.

“Alende formalin ita haree katak, situasaun ijiene mós la di’ak. Tanba situasaun ijiene ho buat ida maka ha’u rasik foin haree, katak entidade fó lisensa  atu restaurante nain loke buat rua,” dehan koordenadór AIFAESA Abilio Sereno hafoin  inspesaun ba Restaurante Bakso Jumbo iha Fatuhada Sesta (24/11).

Nia dehan, lisensa ba faan mina morin no lisensa ba restaurante, ida ne’e tenke hili ida, atu faan de’it mina morin ka hakarak faan de’it bakso.

Tanba ida ne’e situasaun ida ne’ebé AIFAESA foti atu hodi hanorin hanesan lisaun ida atu operadór ekonómiku sira ka kompañia sira ne’ebé iha situasaun ida hanesan ne’e sira bele aprende atu sira labele kontinua halo tan.

“Ha’u rasik foti desizaun despaissu ida  bazeia ba deretu lei ne’ebé aprova rejime infrastrutura kontra ekonomia no seguransa alimentar 23/2009, 5 Agostu, atu  durante fulan tolu sira hadia estabelesimentu ne’e, sira rasik tenke ko’alia ho entidade sira ne’e, sira hakarak restaurante ka faan perfurme,” dehan nia.

Nia dehan,  kona-ba mina loron ikus mai  sei koordena nafatin ho  AIFAESA atu foti fali hodi submete ba laboratóriu, bainhira rezultadu hatete katak la iha ona formalin, maka bele faan.

Entretantu na’in ba Restaurante Bakso Jumbo Dwi Hartanto hateten katak, sira tuir de’it regra TL, sira mós hetan ona surat husi AIFAESA.

“Ami loke la’os iha fatin ida ka rua de’it maibé loke iha fatin tolu, maibé sira seluk ne’e livre hotu”, hatutan nia. 

Nia mos rezeita Kona ba rezultadu inspesaun husu AIFAESA neebe dehan katak, bakso uza formalin.

 

Read 543 times
Rate this item
(0 votes)