Sexta, 07 Agostu 2020 | Login

Latest News

Membru LFA Prontu Troka Kalbuadi Cs

Segunda, 30 Janeiru 2017 09:14 Written by

DILI: Membru Liga Futeból Amadora (LFA) iha rekursu umanu para atu troka Francisco Kalbuadi Lay ho ninia estrutura sira seluk, atu bele dezenvolve futeból iha rai laran.

Prezidente Liga Futeból Amadora, Nilton Gusmão hateten, hakarak mudansa ba dezenvolvimentu desportu tenke halo kongresu, tanba atu hetan estrutura foun para fó lejitimidade ba órgaun ida. 

Comment

SEJD Fó Pose ba Estrutura Liga Basquetebol

Kinta, 26 Janeiru 2017 12:24 Written by

DILI: Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Leovigildo Hornai fó pose ba estrutura Liga Nasionál Basquetebol Timor-Leste (LNBTL).

Comment

Falsifikasaun Dokumentu Jogadór Desizaun Ezekutivu FFTL

Kuarta, 25 Janeiru 2017 14:59 Written by

DILI: Jogadór Brazileiru sira ne'ebé ofisial Federasaun Futeból Timor-Leste (FFTL) sira falsifika ninia dokumentu, nu'udar desizaun koletiva husi membru ezekutivu membru FFTL tomak.

Comment

Popular News

BOBONARU: Juventude Husi suku Tebabui, Postu Administrativu Bobonaru, Munisípiu Bobonaru…
DILI: Jogadór Brazileiru sira ne'ebé ofisial Federasaun Futeból Timor-Leste (FFTL)…
DILI : AmantefutebólTimor Leste husu ba Federasaun Futeból Timor-Leste (FFTL)…
DILI:  Membru Federasaun Motór Kros Timor-Leste (FMK-TL)  aprova ona lei…