Segunda, 22 Abril 2019 | Login
Items filtered by date: Kinta, 13 Setembru 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria
Kinta, 13 Setembru 2018 10:55

Hadomi Futuru, Prevene Isin Rua Sedu

DILI: Hakribi ‘Isin rua-sedu’ maka Joven ne’ebé hadomi nia futuru. Tempu ona ba joven sira atu hamriik hodi hatete lae ba ‘kaben sedu’, sai joven iha valór morál iha família no sosiedade.

Published in Sidade
Kinta, 13 Setembru 2018 10:36

Tuda-malu tan, UEP sei Tiru

DILI:Konfrontu entre grupu artemarsiais hamosu fila fali laran-susar iha komunidade leet. Kazu tuda-malu ne’ebé mosu iha Bairo-pite hatudu to’o ohin grupu hirak ne’e seidauk bele kore imblema ‘konflitu’ husi sira-nia isin.

Published in Krime
Kinta, 13 Setembru 2018 10:28

Kálkulu Viajen Xefe Estadu ba Estranjeiru

DILI: Gabinete Prezidénsia Repúblika hatama ona karta ba Parlamentu Nasionál atu fó autorizasaun ba Xefe Estadu hodi halo viajen estranjeiru.

Published in Politika

DILI: Hafoin Orsamentu Jerál Estadu (2018) pasa iha Parlamentu Nasionál (PN) ho susesu, Prezidente PN rekomenda ba Governu atu bele prepara proposta OJE 2019 hodi bele aprezenta iha meadu fulan-Outubru 2018.

Published in Ekonomia