Domingu, 20 Janeiru 2019 | Login
Items filtered by date: Kuarta, 07 Fevereiru 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria
Kuarta, 07 Fevereiru 2018 17:46

AMP Deklara Manan ona Antes Eleisaun

DILI: Bloku Aliansa Mudansa ba Progresu AMP fiar-aan katak, maski seidauk eleisaun maibé hetan ona vitória, bazeia ba númeru kadeira ne'ebá oras ne’e partidu tolu hetan iha Parlamentu Nasionál.

Published in Politika
Kuarta, 07 Fevereiru 2018 09:36

Posivel Realiza Eleisaun iha Maiu

DILI: Governu hakarak atu eleisaun antesipada bele realiza iha fulan Maiu 2018 nia laran, maibé desizaun hotu-hotu iha Prezidente Repúblika nia liman hodi determina loron eleisaun nian.

Published in Politika