Print this page
PN Aprova Estensaun EE ba Dala-16. Foto:Independenete. PN Aprova Estensaun EE ba Dala-16. Foto:Independenete.

PN Autoriza PR Dekreta EE Ba Dala-16 Featured

DILI: Parlamentu Nasionál liu husi Komisaun Permanente, autoriza ona Prezidente Repúblika atu dekreta tan estadu emerjensia ba dala-16 iha teritoriu Timor-Leste.

Hafoin debate iha plenaria Parlamentu Nasional, komisaun permanente aprova proposta husi Prezidente Repúblika ba autorizaun estadu emerjensia ho votus a-favór 18, kontra 0 no abtensaun 13.

Nune’e, autoriza Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo atu dekreta estadu emerjensia ba loron 30 tan, hahú husi oras 00:00 loron 01 fulan-Agostu to’o oras 23:59 loron 30 fulan-Agostu tinan 2021.

Komisaun Permante kompostu husi deputadu hamutuk ema  na’in 32 ne’ebé fo autorizasaun ba xefe Estadu atu dekreta tan estadu emerjénsia  bazeia ba Konstituisaun RDTL artigu 25 alínea 1 katak lei de’it mak bele hapara diretu, liberdade, garantia fundamental bainhira iha Estadu serku ka estadu emerjénsia nia laran tuir lei inan haruka.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres anunsia iha plenaria katak, razaun renova estensaun estadu ermejensia, tamba ho fundamentu subsistensia ida hasoru situasaun kalamilidade publika no Covid-19 iha teritoriu nasionál.

Entretantu, razaun Presidente Republika husu ba Parlamentu Nasional atu autoriza  dekreta estadu emerjensi ba dala-16,  tanba situasaun Covid-19 iha Timor-Osidental hanesan (NTT-Sigla Indonezia) konfirmadu pozitivu hamutuk ema na’in 29.185 no ema 618 mak mate no daudaun ne’e mosu tan variante foun naran Delta.

Tanba ne’e, kontinua implementa EE hodi halo prevensaun ba transmisaun Covid-19 variante delta tama mai Timor-Leste.

Iha mensajem Prezidente Repúblika, husu atu estende tan EE ba loron 30 tan, nune’e parsialmente suspende sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun, direitu reuniaun no manifestasaun, liberdade kultura no limita realizasaun selebrasaun relijiozas.

Aliende mós ba suspensaun temporaria prosesu aprendizazen prezensiál no diretu prioridade no inisiativa ekonómika privada.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 274 times
Rate this item
(0 votes)