Print this page
Hatama sigaru ilega liu husi Fronteir-Batugade entre Timor-Leste ho Indonesia Hatama sigaru ilega liu husi Fronteir-Batugade entre Timor-Leste ho Indonesia

Operasaun iha Loron Paskua, Polisia Bobonaro Prende Sigaru Ilegal Featured

DILI: Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Bobonaro prende sigaru illegal ne’ebé komunidade balun hatama mai Timor Leste.

Polisia Bobonaro prende sigaru illegal ne’e bainhira hala’o operasaun check point iha area Maliana, Munisipiu Bobonaro.

Tuir informasaun husi Komandante PNTL Bobonaro Superintendente Xefe Armando Monteiro, nia parte konsege prende sigaru illegal ne’ebé ema balun tula ho kamioneta atu tama ba area Maliana.

Maske la fó informasaun detallu kuantidade husi sigaru ne’ebé polisia prende, maibé Komandante ne’e hatete de’it katak sigaru ne’ebé prende ho kuantidade ne’ebé boot.

“Sigaru ho tipu Gudang Garam Filter ne’e kompara ho osan karik kuaze rihun $30 dollar amerika,” dehan Komandante ne’e liu husi telefone, Segunda (22/04).

“Sigaru ne’e hatama husi fronteira, depois ita-nia polisia ho ita-nia membru KPK no komunidade pasa informasaun mai ami. Ami halo oprasuan check point hodi prende,” dehan nia.

Kona-ba xapa matrikula husi kamioneta ne’ebé tula sigaru no suspeitu ne’ebé deskonfia sai na’in ba sigaru refere, Komandante ne’e dehan, prosesu investigasaun sei la’o hela, nune’e bainhira prosesu ne’e remata, nia sei fó informasaun detallu liu tan.

Aleinde prende sigaru illegal, iha operasaun ne’e, PNTL Bobonaro mós konsege prende motor ne’ebé laiha dokumentus hamutuk 58.

“Operasaun check point ita konsege prende motorizada barak mak laiha dokumentus. Motor na’in balun soe hela motor no halai lakon. Agora daudauk prosesu lao hela iha seksaun tranzitu Komando Munisipiu Bobonaro,” informa nia.

Read 825 times
Rate this item
(0 votes)