Print this page
PM Taur Matan Ruak PM Taur Matan Ruak

Naimori La Viola Regra MS Featured

DILI:Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak konsidera lider masimu partidu Khunto José dos Santos Naimori Bucar sai ona husi izolamentu hafoin liu loron 10, ne’e la viola regra Ministeriu Saúde (MS).

Tuir Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak hatete, normalmente ba iha kuarentena mediku sira sei halo teste, se bainhira hetan negativu mak sei aumenta loron hodi izola an iha izolamentu, bele loron aumenta loron 20 ou 30 tan.

“Maibé hanesan Naimori nian, bainhira halo teste daruak hetan negativu nia bele sai ona husi izolamentu,”dehan nia bainhira remata enkontru ho Prezidente Republika, iha residensia PR Farol, Dili, (08/04).

 Molok ne’e, Kordenador Forsa Tarefas no Mitigasaun surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araujo hatete, pasiente Naimori kompleta loron 10 iha loron 6 fualn abril, no rezultadu teste hatudu negativu.

“Rezultadu teste hatudu negativu no tuir ita nia protokol ne’e konsidera  rekuperado ka livre ona husi Covid-19,” dehan nia liu husi mensajen WhatsApp ba Online Independente (07/04).

Ba prekupasaun publiku kona ba Naimori, Rui hatan katak,  banhira ema ne’ebé pozitivu asintomatiku/lijeiru, no halo isolamento iha fatin Estadu prepara, ka iha uma-rasik, tuir WHO ninia rekomendasaun liu loron 10 bele konsidera rekuperadu.

Tanba laiha ona kapasidade atu hada’et tutan ba ema seluk. Maibe iha TL adopta liu loron 10 no tenki negativu dala ida.

Naimori detetadu pozitivu iha loron 27 fulan-marsu nune’e horiseik loron 6 fulan-abril kompleta loron 10.

“Horibainrua loron 5 fulan-abril halo teste teste daruak hatudu negativu, Portantu prienxe kriteriu rekuperadu hahu ohin dader,"tenik nia.

 

Jornalista: Saturnina da Costa

Editor: Jose Sarito Amaral

Read 495 times
Rate this item
(0 votes)