Domingu, 24 Outubru 2021 | Login

Items filtered by date: Kinta, 07 Outubru 2021

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (07/10) relata, kazu ativu ne’ebé iha hela Izolamentu hamutuk na’in 295.

Published in Nasional