Domingu, 16 Maiu 2021 | Login

Items filtered by date: Segunda, 04 Janeiru 2021

DILI:Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) deside taka provizoriu atividade eskola hotu iha territóriu laran tomak durante semana rua, relasiona ho moras Covid-19 ne’ebé atake fila-fali Timor-Leste.

Published in Nasional

DILI:Pasiente moras Covid-19 ne’ebé sae ba na’in 18, na’in neen (6) rekopera ona, no na’in 12 sei sala izolamentu, inklui na’in tolu (3) iha Oekusi.

Published in Nasional